Có 1 kết quả:

lìng zūn lìng táng

1/1

lìng zūn lìng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(honorific) your parents