Có 1 kết quả:

lìng ài

1/1

lìng ài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

your precious daughter

Một số bài thơ có sử dụng