Có 1 kết quả:

lìng zhèng

1/1

lìng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

your wife (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng