Có 1 kết quả:

lìng ài

1/1

lìng ài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

your precious daughter