Có 1 kết quả:

lìng pái huán wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

token ring network