Có 2 kết quả:

lìng shànglìng zhuàng

1/2

lìng shàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

lệnh trạng

lìng zhuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

writ