Có 1 kết quả:

Líng hú

1/1

Líng hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old place name (in modern Linyi county 臨猗縣|临猗县, Shanxi)
(2) two-character surname Linghu