Có 1 kết quả:

lìng jié

1/1

lìng jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) festive season
(2) happy time
(3) noble principle