Có 1 kết quả:

lìng yù

1/1

lìng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

honorable reputation