Có 1 kết quả:

yǐ rén míng mìng míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to name sth after a person
(2) named after
(3) eponymous