Có 1 kết quả:

yǐ rén wéi běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

people-oriented