Có 1 kết quả:

yǐ miǎn jiè kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to remove sth that could be used as a pretext (idiom)