Có 1 kết quả:

yǐ qí rén zhī dào , huán zhì qí rén zhī shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to use an opponent's own methods to obtain retribution (idiom, from Song dynasty neo-Confucianist Zhu Xi 朱熹); to get revenge by playing sb back at his own game
(2) to give sb a taste of his own medicine