Có 1 kết quả:

yǐ lì yú

1/1

yǐ lì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) for the sake of
(2) in order to