Có 1 kết quả:

yǐ nán

1/1

yǐ nán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to the south of (suffix)

Một số bài thơ có sử dụng