Có 1 kết quả:

yǐ hé wéi guì

1/1

Từ điển Trung-Anh

harmony is to be prized