Có 1 kết quả:

yǐ shī bài ér gào zhōng ㄧˇ ㄕ ㄅㄞˋ ㄦˊ ㄍㄠˋ ㄓㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to succeed through failure
(2) to achieve one's final aim despite apparent setback