Có 1 kết quả:

yǐ xiǎo rén zhī xīn , duó jūn zǐ zhī fù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to gauge the heart of a gentleman with one's own mean measure (idiom)