Có 1 kết quả:

yǐ qiáng líng ruò

1/1

Từ điển Trung-Anh

to use one's strength to bully the weak (idiom)