Có 1 kết quả:

yǐ hòu

1/1

yǐ hòu

phồn thể

Từ điển phổ thông

về sau

Từ điển Trung-Anh

(1) after
(2) later
(3) afterwards
(4) following
(5) later on
(6) in the future

Một số bài thơ có sử dụng