Có 1 kết quả:

yǐ bào yì bào

1/1

yǐ bào yì bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to replace one tyranny by another
(2) to use violence against violence