Có 1 kết quả:

yǐ tāng wò fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to manage a situation badly (idiom)