Có 1 kết quả:

yǐ wù yì wù

1/1

yǐ wù yì wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to barter
(2) barter