Có 1 kết quả:

yǐ zì yá shā rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kill sb for a trifle