Có 1 kết quả:

yǐ lǎo dà zì jū

1/1

yǐ lǎo dà zì jū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

regarding oneself as number one in terms of leadership, seniority or status