Có 1 kết quả:

yǐ zhì yú ㄧˇ ㄓˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) down to
(2) up to
(3) to the extent that...