Có 1 kết quả:

yǐ zhì yú

1/1

yǐ zhì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) down to
(2) up to
(3) to the extent that...