Có 1 kết quả:

yǐ zhì yú ㄧˇ ㄓˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) so that
(2) to the point that