Có 1 kết quả:

yǐ zhì yú

1/1

yǐ zhì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so that
(2) to the point that