Có 1 kết quả:

yǐ yào yǎng yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

"drugs serving to nourish doctors", perceived problem in PRC medical practice