Có 1 kết quả:

yǐ xū dài shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to let correct ideology guide practical work (idiom)