Có 1 kết quả:

yǐ mào qǔ rén

1/1

yǐ mào qǔ rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to judge sb by appearances (idiom)