Có 1 kết quả:

yǐ zī zhèng míng

1/1

Từ điển Trung-Anh

in support or witness hereof (idiom)