Có 1 kết quả:

yǐ zī

1/1

yǐ zī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) by way of
(2) to serve as