Có 1 kết quả:

yǐ shēn zuò zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to set an example (idiom); to serve as a model