Có 1 kết quả:

yǐ shēn dǐ zhài

1/1

Từ điển Trung-Anh

forced labor to repay a debt