Có 1 kết quả:

yǐ shēn xǔ guó ㄧˇ ㄕㄣ ㄒㄩˇ ㄍㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to dedicate oneself to the cause of one's country (idiom)