Có 1 kết quả:

yǐ jūn

1/1

yǐ jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Israeli soldiers

Một số bài thơ có sử dụng