Có 1 kết quả:

yǐ lín wéi hè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to use one's neighbor as a drain
(2) to shift one's problems onto others (idiom)