Có 1 kết quả:

yí qì

1/1

yí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) instrument
(2) apparatus
(3) CL:臺|台[tai2]