Có 1 kết quả:

yǎng lài

1/1

yǎng lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to rely on