Có 1 kết quả:

Zhòng bā xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhongba county, Tibetan: 'Brong pa rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet