Có 1 kết quả:

zhòng qiū

1/1

zhòng qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) second month of autumn
(2) 8th month of the lunar calendar

Một số bài thơ có sử dụng