Có 1 kết quả:

jià zhí biāo zhǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) values
(2) standards