Có 1 kết quả:

jià diàn zǐ

1/1

jià diàn zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valency electron
(2) outer shell of electrons