Có 1 kết quả:

rèn tīng

1/1

rèn tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow (sb to act arbitrarily)
(2) to let sb have his head