Có 1 kết quả:

rèn xuǎn

1/1

rèn xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose arbitrarily
(2) to take whichever one fancies