Có 1 kết quả:

rèn suí

1/1

rèn suí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to allow (sb to have his head)
(2) to let things happen