Có 1 kết quả:

fǎng shè zǐ kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

affine subspace (math.)