Có 1 kết quả:

fǎng zhào

1/1

fǎng zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to imitate